Thomas Eakins

Thomas Eakins Boxers

Albumen Print c. 1883

3.975 x 4.75 inches

Thomas Eakins Child with Teddie

Albumen Print c. 1883

2.06 x 2 inches

Thomas Eakins Self Portrait

Albumen Print c. 1883

2.5 x 2.425 inches

Thomas Eakins Grecoroman dancers

Albumen Print c. 1883

3.75x4.75 inches (9.52x12 cm)

Thomas Eakins Motion

Albumen Print 1885

2.825 x 5.825 inches 2.09 x 14.79 cm

Thomas Eakins Series of male nudes 1

Thomas Eakins Series of male nudes 2

Third Perspective

Third Perspective